การให้บริการของบริษัท

บริการของเรา

 • รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
 • บริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน
 • เป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำบัญชี / ตรวจสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน
 • ตัวแทนด้านการฝากขาย ฝากเช่า อสังหาริมทรัพย์
 • ดูแลงานด้านวิศวกรรม งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • งานด้านกฎหมายและภาษีอากร

เป้าหมายของบริษัท

 • เพื่อบำรุงรักษาอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร และทรัพย์สินให้คงอยู่ ในสภาพดี มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • เพิ่มมูลค่าให้กับอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร
 • ให้บริการที่เป็นมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้พักอาศัยเป็นหลัก
 • เพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้น
 • สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุด

แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป

 • ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการ พร้อมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
 • จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมค่าใช้จ่ายและให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 • ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร ให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง และปรับปรุงให้สอดคล้องกับอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร อยู่เสมอ
 • สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ให้กับผู้พักอาศัย เพื่อประโยชน์สุขของการอยู่ร่วมกัน
 • วางแผนการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และติดตามเร่งรัดหนี้สิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ตรวจสอบและ จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาปรับปรุงของอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรเสนอคณะกรรมการ
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ภายในอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ควบคุมและตรวจสอบบริษัทคู่สัญญาที่มีนิติกรรมกับนิติบุคคลฯ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ
 • ควบคุมและตรวจสอบพนักงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เช่น เวลาในการเข้า – ออก, การมาสาย, การลาป่วย, การแต่งกาย เป็นต้น
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และบริษัทคู่สัญญา พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการได้รับทราบ
 • จัดทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกาศ,รายงานการประชุม, รายงานงบการเงิน เป็นต้น
 • บริการไปรษณียภัณฑ์
 • จัดหารายได้เพิ่มเติม เพื่อมิให้กระทบต่อค่าส่วนกลาง อาทิเช่น ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ให้เช่าพื้นที่ ห้องประชุม ตู้กดน้ำดื่ม เป็นตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละหน่วยงาน
 • การประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 2 แนวทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ คือลดการใช้พลังงาน โดยการทำการควบคุมปริมาณการใช้งาน หรือการรณรงค์การใช้พลังงานเปลี่ยนอุปกรณ์บางชนิด เช่น หลอดไฟฟ้าแบบ LED เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และคำนวณจุดคุ้มทุนว่าใช้เวลาจำนวนเท่าใด คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

งานด้านบัญชีการเงิน และจัดซื้อ

 • จัดทำงบประมาณประจำปี
 • จัดทำงบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน
 • ติดตามเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำเอกสารตั้งเบิกประจำเดือน

งานด้านวิศวกรรม

 • รับมอบหน่วยงานใหม่ โดยตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามความเป็นจริง และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
 • จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่อง และตรวจสอบระบบวิศวกรรม
 • ทดสอบระบบต่าง ๆ ตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ซ่อมแซมเครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน
 • กรณีไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องจักรเองได้ ให้นำเสนอขออนุมัติ 3 ราย ทุกครั้งและตรวจสอบให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้พักอาศัย กรณีลิฟต์ขัดข้อง หรือเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เสนออนุมัติผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี

ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการสำนักงาน

 • สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำหน่วยงาน
 • ฝึกอบรมและจัดเตรียมคู่มือการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมใหญ่
 • การจัดเก็บเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

ด้านปฏิบัติการและทีมสนับสนุน

 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เข้าตรวจหน่วยงานตามแผนการตรวจงาน
 • เข้าร่วมประชุมกรรมการ และการประชุมใหญ่สามัญฯ
 • ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
 • รายงานประจำเดือน
 • รายงานบัญชี – การเงิน
 • การสุ่มตรวจเพื่อหาข้อผิดพลาด และแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ด้านกฎหมาย

 • ดูแลการจัดทำสัญญากับคู่สัญญาต่าง ๆ
 • แจ้งจดทะเบียนกรรมการ ผจก.นิติบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกับกรมที่ดิน
 • ให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. อาคารชุด หรือ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน
 • ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หรือข้อบังคับ ให้เหมาะสม

ด้านความสะอาด

 • การทำความสะอาดประจำวันบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • การจัดเก็บขยะ และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ
 • ทำความสะอาดตามแผนงานประจำปี เช่น ข้ดล้างลานจอดรถยนต์ ซักพรมห้องออกกำลังกายหรือซักเบาะเก้าอี้รับแขก เป็นตัน
 • จัดทำแผนงาน งบประมาณ และรายละเอียดงานให้อยู่ในการรักษาความสะอาดรวมถึงกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบริษัทเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาดโดยอ้างถึงระดับมาตรฐาน ประสบการณ์ ประวัติการให้บริการจากสถานที่ปัจจุบันและที่เคยผ่านมา เงื่อนไขสาระสำคัญ เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติ

ด้านมวลชนสัมพันธ์

 • งานกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานทำบุญประจำปี งานวันเด็ก งานลอยกระทง งานวันสงกรานต์ งานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
 • งานประชาสัมพันธ์ จุลสารประจำเดือน
 • งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชน เป็นต้น

ด้านการรักษาความปลอดภัย

 • ตรวจสอบบุคคลภายนอก พร้อมแลกบัตรและลงบันทึกทุกครั้ง
 • ตรวจสอบสถานที่เพื่อจัดระบบ ร.ป.ภ. ให้เหมาะสม
 • พิจารณาแบบแปลนเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • จัดทำสถิติการจอดรถยนต์ เพื่อควบคุมปริมาณ
 • ควบคุมการจัดการด้านจราจร และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม้กั้นผ่านเข้า -ออก คีย์การ์ด สติ๊กเกอร์ เป็นต้น
 • ฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ
 • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
 • ดูแลการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย

การดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์

 • จัดทำแผนงาน งบประมาณและรายละเอียดงานให้อยู่ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม เนินหญ้า และไม้กระถาง รวมถึงการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้
 • บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบริษัทเข้ามาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ โดยอ้างถึงระดับมาตรฐาน ประสบการณ์ ประวัติการให้บริการจากสถานที่ปัจจุบันและที่เคยผ่านมา เงื่อนไขสาระสำคัญ เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติ

การกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง

 • จัดทำแผนการเข้าบริการกำจัดปลวกในพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องชุด
 • บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบริษัทเข้ามาให้บริการกำจัดปลวกและแมลงโดยอ้างถึงระดับมาตรฐาน ประสบการณ์ ประวัติการให้บริการจากสถานที่ปัจจุบันและที่เคยผ่านมา เงื่อนไขสาระสำคัญ เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติ

การประกันภัย

ดำเนินการจัดหาและนำเสนอพิจารณาขออนุมัติบริษัท ผู้รับประกันภัย ต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อคุ้มครองการสูญหาย และ/หรือเสียหายอันเนื่องมาจากอัดคีภัยหรือความเสี่ยงภัยหรือวินาศภัยอื่นๆ ของอาคาร

ติดต่อเรา

  ช่องทางการติดต่อ

  บริษัท วี ดู พลัส จำกัด 

  63/27 หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140